Onze expertise

Van Cauter Advocaten heeft de voorbije jaren een bijzondere expertise opgebouwd in de diverse domeinen van het strafrecht. Het kantoor spitst zich exclusief toe op strafzaken, maar uitzonderlijk worden ook burgerrechtelijke zaken aangenomen wanneer deze nauw verbonden zijn met een strafzaak die door het kantoor wordt opgevolgd.

 

Hieronder vindt u een niet-limitatief overzicht van de verschillende takken van het strafrecht waarbinnen u met uw dossier bij het kantoor terecht kunt.

Fiscaal en economisch strafrecht

Van Cauter Advocaten verleent advies en bijstand in dossiers van fiscaal en economisch strafrecht dat onder meer betrekking heeft op:

 

- faillissementsmisdrijven

- fiscale fraude

- witwasmisdrijven

- valsheid in geschriften

- bedrieglijk onvermogen

- misbruik van vennootschapsgoederen

- actieve en passieve corruptie

Advocaten
De advocaten gespecialiseerd in deze tak van het strafrecht:

Vermogensmisdrijven

Vermogensmisdrijven behelzen een brede waaier aan inbreuken op het eigendomsrecht, onder andere:

 

- diefstal

- heling

- afpersing

- misbruik van vertrouwen

- oplichting

- informaticabedrog (vb. phishing, hacking, etc.)

- valsmunterij

Advocaten
De advocaten gespecialiseerd in deze tak van het strafrecht:

Sociaal strafrecht

Onder sociaal strafrecht mag worden verstaan: alle inbreuken op het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010

Advocaten
De advocaten gespecialiseerd in deze tak van het strafrecht:

Douanestrafrecht

Onder douanestrafrecht mag worden verstaan: de vervolging door de ambtenaren van Douane en Accijnzen wegens inbreuken op douane- en accijnzenreglementering

Advocaten
De advocaten gespecialiseerd in deze tak van het strafrecht:

Geweldsmisdrijven

Van Cauter Advocaten verleent ook advies en bijstand in dossiers met betrekking tot geweldsmisdrijven zoals daar o.a. zijn:

 

- (on)opzettelijke slagen en verwondingen

- (on)opzettelijke doodslag

- moord

- foltering en onmenselijke behandeling

- smaad en weerspannigheid

- bedreigingen

- ontvoering en gijzeling

- schuldig verzuim

- belaging (stalking)

Advocaten
De advocaten gespecialiseerd in deze tak van het strafrecht:

Zedenmisdrijven

Van Cauter Advocaten behandelt met de grootste discretie zedenzaken zoals:

 

- aanranding van de eerbaarheid

- verkrachting

- voyeurisme

- aanzetten tot prostitutie

- openbare zedenschennis

- cyberlokking en cybergrooming

- kinderpornografie

Advocaten
De advocaten gespecialiseerd in deze tak van het strafrecht:

Wegverkeerrecht

Het wegverkeersrecht omvat alle reglementering omtrent het wegverkeer, van vluchtmisdrijf tot rij- en rusttijden, van rijden onder invloed (alcohol en/of drugs) en dronkenschap achter het stuur tot inbreuken op de wegcode (parkeren, verkeersborden, etc.) en van de reglementering omtrent het rijbewijs en de leervergunning tot de technische eisen voor voertuigen

Advocaten
De advocaten gespecialiseerd in deze tak van het strafrecht:

Diversen

De expertise van Van Cauter Advocaten is zeer uitgebreid en strekt zich uit tot de diverse misdrijven te vinden in het Strafwetboek zoals o.a.:

 

- criminele organisatie en bendevorming

- valse getuigenis en meineed

- aanmatiging van ambt en titels of naam

- schending van fabrieksgeheim

- schending beroepsgeheim

- laster, eerroof en lasterlijke aangifte

- vernieling

- brandstichting

- mensenhandel

- huisjesmelkerij

- familieverlating

 

Ook bij de overtreding van bepalingen van de bijzondere strafwetgeving kan het kantoor u bijstaan:

 

- wapenwetgeving

- transportstrafrecht

- hormonen

- openbare dronkenschap

- mensensmokkel

- inbreuken op de wooncode

Advocaten
De advocaten gespecialiseerd in deze tak van het strafrecht:

Strafuitvoering

Van Cauter Advocaten verleent bijstand tijdens procedures voor de Strafuitvoeringsrechtbank (SURB) en voor de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM)

Advocaten
De advocaten gespecialiseerd in deze tak van het strafrecht:

Uitlevering en overlevering

Van Cauter Advocaten verleent bijstand bij:

 

- de overlevering van een persoon naar een Europees land op basis van een Europees aanhoudingsbevel

- de uitlevering van een persoon naar een niet-Europees land op basis van een met dat land gesloten uitleveringsverdrag

Advocaten
De advocaten gespecialiseerd in deze tak van het strafrecht:

Cassatieprocedures in strafzaken

Van Cauter Advocaten heeft een brede ervaring in het verlenen van bijstand tijdens procedures voor het Hof van Cassatie.

 

Sinds 1 maart 2016 is voor het instellen van een cassatieberoep en voor het opstellen van een memorie tot staving van cassatiemiddelen vereist dat de optredend advocaat houder is van het getuigschrift van de bijzondere opleiding in cassatieprocedures in strafzaken.

 

Het kantoor telt momenteel vijf advocaten die houder zijn van dit getuigschrift: mr. Joris Van Cauter, mr. Maarten Knops, mr. Karel De Meester, mr. Hanne Ollevier en mr. Eugénie Van Der Meersch. Het kantoor wordt vaak geraadpleegd voor cassatie-adviezen en het opstellen van cassatiememories door andere advocaten.

Advocaten
De advocaten gespecialiseerd in deze tak van het strafrecht:

Procedures voor het Grondwettelijk Hof

Van Cauter Advocaten verleent op regelmatige basis bijstand tijdens procedures voor het Grondwettelijk Hof, zowel aan particulieren als bedrijven en andere advocaten.

 

Van Cauter Advocaten neemt geregeld, met succes, het initiatief tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof. Daarnaast verleent het kantoor bijstand inzake beroepen tot vernietiging van wetten en decreten voor het Grondwettelijk Hof.

Advocaten
De advocaten gespecialiseerd in deze tak van het strafrecht:

Procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Van Cauter Advocaten heeft ook ervaring met het voeren van procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

 

Het kantoor stelt geregeld verzoekschriften op om een zaak aanhangig te maken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

 

Zo kunnen interne rechterlijke beslissingen getoetst worden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en ziet Van Cauter Advocaten erop toe dat eenieders mensenrechten gerespecteerd worden.

Advocaten
De advocaten gespecialiseerd in deze tak van het strafrecht:

Bijzondere procedures

Dankzij de uitgebreide expertise kan ook beroep gedaan worden op Van Cauter Advocaten voor het voeren van een aantal 'buitengewone' niet alledaagse procedures, zoals:

 

- het herstel in eer en rechten

- de vergoeding voor een onwerkzame voorlopige hechtenis

- de vergoeding door het slachtofferhulpfonds

- het genadeverzoek

Advocaten
De advocaten gespecialiseerd in deze tak van het strafrecht:

Drugsmisdrijven

Drugsmisdrijven zijn alle inbreuken op de Wet betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (24 februari 1921) en de uitvoerende Koninklijke Besluiten.

 

Deze omvatten onder meer volgende strafbare handelingen:

 

- invoer

- uitvoer

- vervaardigen van drugs

- drugsbezit

- verkoop van drugs

- cannabisplantage

Advocaten
De advocaten gespecialiseerd in deze tak van het strafrecht:

Wij gebruiken cookies

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de cookies. Voor meer informatie, zie ons privacy- en cookiesbeleid