Welkom bij Van Cauter Advocaten

Wie zijn we

Van Cauter Advocaten is een jong, maar ervaren kantoor gespecialiseerd in het strafrecht. Een team van zes advocaten staat particulieren en professionelen bij in vaak delicate, mediagevoelige en juridisch technisch complexe dossiers. Er wordt bij de behandeling van elke dossier steeds ingezet op grondigheid, zowel op procedureel vlak als op inhoudelijk vlak. Het kantoor streeft steeds naar een heldere en pragmatische aanpak van elk dossier. De omvang van het kantoor garandeert de cliënt een persoonlijk contact met de advocaat die het dossier opvolgt. Transparantie, vertrouwelijkheid en overleg met de cliënt staan daarbij altijd centraal.

Laatste publicaties

De Morgen, 30 juni 2022

Rechter verbiedt padel op zondag en ‘s avonds in Brugse club wegens geluidshinder

De Brugse burgerlijke rechtbank heeft in kortgeding beslist dat in een Brugse tennisclub ‘s avonds en op zondag geen padel meer mag worden gespeeld. De buren waren naar de rechter gestapt omwille van geluidshinder. Bij metingen in hun woning werden pieken tot meer dan 70 decibel vastgesteld

 

KTC Azalea is al sinds 1942 gevestigd in de Sint-Pietersgroenestraat in Brugge. De tennisclub beschikte over zes tennisvelden, maar besliste in 2018 een tennisterrein om te vormen tot twee padelterreinen. Een jaar later werd bij KTC Azalea nog een derde padelveld aangelegd. Sindsdien klagen twee buren over geluidsoverlast. Daarbij merkten ze onder andere op dat padel in tegenstelling tot tennis ook tijdens de winter en tot in de late uurtjes gespeeld wordt.

 

De betrokken partijen probeerden de afgelopen jaren te onderhandelen over een oplossing. Zo werd de mogelijkheid onderzocht om een geluidsmuur te plaatsen. Uiteindelijk kwam het niet tot een minnelijke regeling, waarna de buren op 25 april 2022 naar de kortgedingrechter stapten. Tegelijk werd ook een procedure ten gronde opgestart.

De buren eisten het stilleggen van de padelactiviteiten, zolang die niet in een afgesloten, geïsoleerde ruimte plaatsvinden. Ondergeschikt werd gevraagd om padel enkel toe te laten op weekdagen van 10 tot 18 uur. KTC Azalea wierp op dat over dergelijke maatregelen door de rechter ten gronde beslist moet worden, maar de kortgedingrechter oordeelde dat er wel degelijk sprake was van hoogdringendheid.

 

Begin april werd in de woning van de buren een geluidsmeting gehouden. Bij normaal spelverloop werd 50 tot 60 decibel vastgesteld, maar tijdens hevige rally’s kon dat oplopen tot 65 decibel. Er werden zelfs pieken boven 70 decibel vastgesteld. Als er niet gespeeld wordt, gaat het om 40 à 45 decibel.

Volgens de rechter is er dus wel degelijk sprake van geluidshinder. In die omstandigheden werd beslist dat op weekdagen enkel nog padel mag gespeeld worden van 10 uur tot 19 uur. Op zaterdag moet al om 16 uur gestopt worden. Op zon- en feestdagen zal in afwachting van de uitspraak ten gronde voorlopig helemaal niet meer gespeeld mogen worden. Als de beslissing niet wordt nageleefd, moet de club per terrein en per overtreding een dwangsom van 1.000 euro betalen. Ondertussen werd ook een deskundige aangesteld om de situatie ter plaatse te onderzoeken.

Artikel uit De Morgen, 30 juni 2022

Foto: Thinkstock

Lees meer
HLN, 30 juni 2022

In deze Brugse padelclub mag je van rechtbank niet meer spelen op zondag en ’s avonds: “Een belachelijke beslissing”

Opvallende uitspraak in de Brugse burgerlijke rechtbank: de rechter heeft in kortgeding beslist dat in de tennis- en padelclub KTC Azalea ’s avonds en op zondag geen padel meer mag worden gespeeld. De buren waren naar de rechter gestapt wegens hardnekkige geluidshinder. Tom Vuylsteke, voorzitter van KTC Azalea, reageert ontgoocheld. “Dit hadden we absoluut niet verwacht. Eén zure buur kan blijkbaar zoiets veroorzaken.”

KTC Azalea is al sinds 1942 gevestigd in de Sint-Pietersgroenestraat in Brugge. De tennisclub beschikte over zes tennisvelden, maar besliste in 2018 om een tennisterrein om te vormen tot twee padelterreinen. Een jaar later werd bij KTC Azalea nog een derde padelveld aangelegd. Sindsdien klagen twee buren over geluidsoverlast. Daarbij merkten ze onder andere op dat padel, in tegenstelling tot tennis, ook tijdens de winter en tot in de late uurtjes gespeeld wordt. 

Geluidsmuur

De betrokken partijen probeerden de afgelopen jaren te onderhandelen over een oplossing. Zo werd de mogelijkheid onderzocht om een geluidsmuur te plaatsen. Uiteindelijk kwam het niet tot een minnelijke regeling, waarna de buren op 25 april naar de kortgedingrechter stapten. “Sinds die padelterreinen hier twee jaar geleden kwamen, hebben wij geen enkel rustmoment meer”, vertelden Hans Schmidt (42) en Peggy Versnick (47) eerder in deze krant. “We vluchten zelfs uit ons eigen huis om op ons gemak te zijn. Zo is het niet leefbaar.”

Pieken boven 70 decibel

De buren eisten het stilleggen van de padelactiviteiten zolang die niet in een afgesloten, geïsoleerde ruimte plaatsvinden. Ondergeschikt werd gevraagd om padel alleen toe te laten op weekdagen van 10 tot 18 uur. KTC Azalea wierp op dat over zulke maatregelen door de rechter ten gronde beslist moeten worden, maar de kortgedingrechter oordeelde dat er wel degelijk sprake was van hoogdringendheid.

 

Begin april werd in de woning van de buren een geluidsmeting gehouden. Bij normaal spelverloop werd 50 tot 60 decibel vastgesteld, maar tijdens hevige rally’s kon dat oplopen tot 65 decibel. Er werden zelfs pieken boven 70 decibel vastgesteld. Als er niet gespeeld wordt, gaat het om 40 tot 45 decibel.

Een speler die een gezin heeft of voltijds werkt, kan eigenlijk bijna niet meer komen spelen. En op zaterdag om 16 uur stoppen? Dat is belache­lijk vroeg

Tom Vuylsteke, voorzitter van KTC Azalea

Dwangsom

Volgens de rechter in kortgeding is er dus wel degelijk sprake van geluidshinder. Daarom heeft hij beslist dat er op weekdagen alleen nog padel mag gespeeld worden van 10 tot 19 uur. Op zaterdag moet zelfs al om 16 uur gestopt worden. Op zon- en feestdagen zal - in afwachting van de uitspraak ten gronde - voorlopig helemaal niet meer gespeeld mogen worden. Als de beslissing niet wordt nageleefd, moet de club per terrein en per overtreding een dwangsom van duizend euro betalen. Ondertussen werd ook een deskundige aangesteld om de situatie ter plaatse te onderzoeken.

Ontgoocheld

Tom Vuylsteke, voorzitter van KTC Azalea, is ontgoocheld. “Het is triest voor iedereen die bij de club betrokken is. We wisten dat er iets ging gebeuren, maar dit is belachelijk. Een speler die een gezin heeft of voltijds werkt, kan eigenlijk bijna niet meer komen spelen. En op zaterdag om 16 uur stoppen? Dat is belachelijk vroeg. Eén zure buur kan zoiets veroorzaken. Het zijn verregaande maatregelen, ook al is het een tijdelijke beslissing. Het is wachten op een beoordeling van dit dossier ten gronde, ja. Maar die zaak zal pas in december voor de rechtbank van eerste aanleg gevoerd worden. Zo verliezen we al minstens zes maanden. We gaan er alles aan doen om onze club leefbaar te houden tot die tijd”, aldus Tom Vuylsteke. 

 

Artikel uit HLN, 30 juni 2022

Foto: © Klaas Danneel

Lees meer
De Standaard, 28 juni 2022

De Amerikaanse opperrechters zijn níét activistisch

Met zijn omstreden arrest van vorige week wil het Supreme Court geen politiek bedrijven, schrijft Joris Van Cauter. Het Hof wil het abortusdebat net teruggeven aan het volk.

Europa is niet langer het centrum van de wereld en zijn macht is in verval. Toch heeft het nog steeds de neiging om zijn waarden over de wereld uit de dragen. Vroeger gebeurde dat via kolo­nisatie. Vandaag zijn er hoog­dravende verklaringen van Europese regeringsleiders die openlijk de rechtspraak van het hoogste Amerikaanse Gerechtshof in vraag stellen. Plots is het Supreme Court in Europese ogen niet meer dan een verzameling van activistische­ rechters, een politiek gerechtshof­. Daarom ook dat ze on­gehinderd kritiek kunnen geven op wat hen eigenlijk niet aanbelangt. De scheiding der machten is geen issue meer wanneer je rechters verwijt aan politiek te doen.

De kritiek dat het Supreme Court politiek is, of dat de rechters politiek benoemd zijn, is bevreemdend. Het Supreme Court is altijd al in zekere zin een politiek gerechtshof geweest. Ook in 1973, toen Roe v. Wade het recht op abortus grondwettelijk verankerde en in 1992, toen Planned Parenthood v. Casey het recht op abortus bevestigde. Dat openlijk politieke karakter is er net de kracht van. Want wetten, ook de grondwet, zijn niet meer dan gestolde moraal. De interpretatie daarvan is nooit waardevrij. De wijze waarop rechters benoemd worden in het Supreme Court is een complex­loze manier om daarmee om te gaan. Ook de hoogste Europese rechters zijn poli­tiek benoemd. Dat zijn velen even vergeten.

Gouvernement des juges

Minstens even belangrijk als de vraag wie oordeelt, is de vraag waarover grondwettelijke hoven of mensenrechtenhoven kunnen oordelen. De verhouding tussen politiek en recht was voor een groot stuk de inzet van Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization­, het zogenoemde antiabortusarrest van eind vorige week. Het Supreme Court oordeelt dat het als hoogste gerecht voorzichtig moet zijn en geen al te ruime invulling mag geven aan de grondwet. Die is (zeker in de VS) moeilijk aan te passen en hoe concreter die wordt ingevuld, hoe meer je ontneemt aan het politieke.

Het idee dat de VS naar de middeleeuwen zijn teruggekatapulteerd, is belachelijk. De uitspraak van het Hof ligt in lijn met hoe Europese, verlichte rechters erover denken

Uitspraken van een grondwettelijk hof doden het maatschappelijke debat over de invulling van bepaalde abstracte grondrechten, zoals het recht op vrijheid, op een privéleven of op leven­. Het Supreme Court waakt er met andere woorden over om geen gouvernement des juges te worden. Dat het redactioneel commentaar het gisteren over activistische rechters had (DS 27 juni), is net in tegenspraak met het Amerikaanse arrest. Activistische rechters willen politiek bedrijven en dat is net wat het Supreme Court niet wil doen. De opperrechters willen het abortusdebat ‘teruggeven’ aan het volk. Afhankelijk van hoeveel vertrouwen je hebt in de stem van het volk, kun je die beslissing toejuichen of betreuren. In dat opzicht mag misschien eens worden opgemerkt dat de wet die het Supreme Court heeft goed­gekeurd met zijn arrest-Dobbs abortus toelaat tot vijftien weken zwangerschap, dat is drie weken langer dan in België. Een recht hoeft niet grondwettelijk te zijn om een recht te zijn.

Privacy en vrijheid

De gedachte dat de Verenigde Staten naar de donkere middeleeuwen zijn teruggekatapulteerd, is belachelijk. De uitspraak van het Supreme Court ligt volledig in de lijn met hoe onze Europese, verlichte rechters erover denken. De grondrechten die zowel de Europese als de Amerikaanse rechters interpreteren, zijn vergelijkbaar.

In de zaak-Roe v. Wade werd een grondwettelijk recht op abortus afgeleid uit het recht op privacy, zoals gewaarborgd door het eerste, het vierde, het vijfde, het negende en het vijftiende amendement aan de grondwet van de VS. Het Casey-arrest fundeerde het grondwettelijk recht op abortus op het recht op vrijheid voor de Amerikaanse burgers en het feit dat die alleen­ op een wettelijke manier kan worden beperkt.

Vrijheid (artikel 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) en privacy (artikel 8) zijn ook Europese grondrechten. Nochtans heeft het Europees Hof in verschillende arresten bevestigd dat in die bepalingen geen ‘recht op abortus’ te lezen valt. Het Europees Hof oordeelt dat het recht op privacy en het recht op vrijheid in de balans gelegd moet worden met het recht op leven (artikel 2), ook wanneer het om een ongeboren leven gaat. De lidstaten verschillen van mening over de vraag wanneer dat leven begint en juridische bescherming verdient. Die discussie wil het Europees Mensenrechtenhof niet beslechten. Het oordeelt dat lidstaten vrij moeten zijn om die discussie te voeren. Het Hof in Straatsburg zal de uitkomst van dat debat slechts marginaal toetsen.

Misschien zal het Europees Hof zich activistischer opstellen. In theorie kan die opstelling twee kanten uitgaan: het Hof kan het recht op leven ruimer gaan interpreteren en het ongeboren kind/de foetus ruimer gaan beschermen, of het recht op privacy ruimer interpreteren en zo de mogelijkheden tot abortus verruimen. Ongeacht welke uitkomst we het meest genegen zijn, is de vraag of het wenselijk is dat rechters dat beslissen. Veel Europese regeringsleiders lijken te verlangen dat een rechter op hun stoel komt te zitten. Tot die iets anders zegt dan ze willen. Dan is die rechter activistisch.

Artikel uit De Standaard, 28 juni 2022:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20220627_97617125?&articlehash=k%2FA%2ByTvWKqn06IVW2UYvCLBzx0iTHlDsel9VzhLfdf0n5ac3aQBVE5xDs3r%2B18fnZ4yAc3L9DPMm2NSBZ54tEIL5QgoAg%2FD18BgySd%2FSrQnH4856HDAnK%2B%2BXSSUpbCEjTnSpGH4qVqukv4FozMl1hDdwauUBrzKfQI3vuupFI1SBse3iyfoJ%2BDLs2L1m%2FxdzYMhOr%2BBdozQ7PM6ilCl2Scyit2BAZdC3jeWNc74E%2FXZkXPiIA8jrYzTMxg2YxnOCXGKNAkH6DAboodhZEOEtfN2WoJuV6nkoL5tDfFnObN2bqDfD33CLNEEBUwaNwr0U3nqGp%2FQ4T2rPuUx5jnMGlQ%3D%3D

© Fred Schilling

Lees meer

Wij gebruiken cookies

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de cookies. Voor meer informatie, zie ons privacy- en cookiesbeleid