Algemene voorwaarden

Artikel 1.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan Advocaat Joris Van Cauter BVBA. Ze zijn in het Nederlands en het Engels opgesteld. In geval van betwisting omtrent de inhoud of de interpretatie van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds bindend.

 

Artikel 2.

Advocaat Joris Van Cauter BVBA heeft de mogelijkheid om bijzondere voorwaarden op te nemen in haar mondelinge of schriftelijke overeenkomst van opdracht met de cliënt, in het bijzonder, doch niet limitatief, over de regeling van belangenconflicten en de wijze van vergoeding voor de uitvoering van de opdracht. Indien uitdrukkelijk overeengekomen met de cliënt, kunnen deze bijzondere voorwaarden bepalingen bevatten die afwijken van de algemene voorwaarden. Bijzondere voorwaarden kunnen door Advocaat Joris Van Cauter BVBA ook worden vastgelegd in een intern reglement. Dergelijk reglement wordt in voorkomend geval bij de overeenkomst van opdracht gevoegd en maakt daar integrerend deel van uit.

 

Artikel 3.

Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en tevens te zijn uitgevoerd door Advocaat Joris Van Cauter BVBA, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

 

Artikel 4.

De persoon die direct of indirect aandeelhouder is van Advocaat Joris Van Cauter BVBA, zal kunnen worden aangeduid als ‘partner’ of ‘vennoot’, zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele praktijk. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening van en op risico van Advocaat Joris Van Cauter BVBA.

4.1 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt dan wel op enige andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Advocaat Joris Van Cauter BVBA aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met uitsluiting van het eigen risico dat de betrokken vennootschap in verband met die verzekering draagt. 

4.2 Voormelde uitdrukkelijke beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet enkel voor Advocaat Joris Van Cauter BVBA, maar ook voor haar aandeelhouder(s), bestuurders of zaakvoerders, vennoten of partners, advocaten, stagiairs en medewerkers met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van hun samenwerking met Advocaat Joris Van Cauter BVBA.

4.3 Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt indien de cliënt niet binnen de negentig (90) dagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij hem of haar bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, Advocaat Joris Van Cauter BVBA schriftelijk en uitdrukkelijk in gebreke stelt.

4.4 In elk geval vervalt iedere aanspraak op schadevergoeding welke niet binnen één (1) jaar en negentig (90) dagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, bij de bevoegde instantie aanhangig werd gemaakt.

4.5 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering (bv. faillissement verzekeraar / uitsluiting verzekeringsdekking), wordt de aansprakelijkheid van Advocaat Joris Van Cauter BVBA beperkt tot driemaal het door Advocaat Joris Van Cauter BVBA in het desbetreffende kalenderjaar voorafgaand aan de ingebrekestelling in de desbetreffende zaak of opdracht aan de cliënt in rekening gebrachte bedrag aan erelonen en dit beperkt tot een maximum van 25.000,00 euro.

4.6 Elke aan Advocaat Joris Van Cauter BVBA gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om een beroep te doen op diensten van derden en andere deskundigen en hun contractuele voorwaarden te aanvaarden alsook eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen voor deze derden of andere deskundigen namens de cliënt uitdrukkelijk of stilzwijgend te aanvaarden. Advocaat Joris Van Cauter BVBA is nooit aansprakelijk voor de handelingen, fouten of onzorgvuldigheden van deze derden of andere deskundigen, ongeacht of de geraadpleegde derde of andere deskundige zijn kosten of erelonen aan Advocaat Joris Van Cauter BVBA dan wel aan de cliënt aanrekent.

 

Artikel 5.

Niet alleen Advocaat Joris Van Cauter BVBA maar ook alle (rechts)personen die voor Advocaat Joris Van Cauter BVBA werkzaam zijn, aan Advocaat Joris Van Cauter BVBA verbonden zijn (als advocaat en/of-medewerker of als stagiair) en/of alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers (met inbegrip van hun erfgenamen en rechtsopvolgers), indien zij aansprakelijk worden gesteld nadat zij Advocaat Joris Van Cauter BVBA hebben verlaten.

 

Artikel 6.

De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte informatie.

 

Artikel 7.

Op de rechtsverhouding tussen Advocaat Joris Van Cauter BVBA en haar opdrachtgevers, klanten en leveranciers (zowel Belgisch als niet Belgisch) is het Belgische recht van toepassing. Voor zover gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de algemene voorwaarden. Elke betwisting moet eerst worden voorgelegd aan de bevoegde Stafhouder. Indien aldus geen oplossing kan worden bereikt, kan de meest gerede partij het geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

 

Artikel 8.

De cliënt en Advocaat Joris Van Cauter BVBA kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit eventueel afbreuk doet aan het feit dat de verrichte diensten en gemaakte kosten integraal dienen te worden vergoed.

 

Artikel 9.

De erelonen en kosten die door Advocaat Joris Van Cauter BVBA aan de cliënt in rekening worden gebracht, zijn betaalbaar binnen één (1) maand te rekenen vanaf verzending van de ereloonstaat. Provisies dienen binnen de veertien (14) dagen betaald te worden. Per maand vertraging is een interest verschuldigd, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, van 0,8% per maand. In geval van aangetekende ingebrekestelling wordt het verschuldigde bedrag in hoofdsom vermeerderd met een forfaitaire bijkomende vergoeding van tien (10) procent van het verschuldigde bedrag (waarbij de maximale vermeerdering 5.000,00 euro bedraagt) ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte kosten.Indien de cliënt niet betaalt binnen de betalingstermijn, kan Advocaat Joris Van Cauter BVBA discretionair beslissen de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten en dit zelfs zonder dat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld. Een en ander zonder aansprakelijk te zijn voor schade die hierdoor ontstaat.

Wij gebruiken cookies

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de cookies. Voor meer informatie, zie ons privacy- en cookiesbeleid