Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elke dienstverlening door B.V. Advocaat Joris Van Cauter. De cliënt aanvaardt dat de algemene voorwaarden van B.V. Advocaat Joris Van Cauter voorrang hebben op de eigen algemene voorwaarden van de cliënt.

1.2. Betaling van de (eerste) provisiefactuur maakt een aanvaarding van deze algemene voorwaarden uit door de cliënt.

1.3. Advocaat Joris Van Cauter B.V. heeft de mogelijkheid om bijzondere voorwaarden op te nemen in haar overeenkomst van opdracht met de cliënt, in het bijzonder, doch niet limitatief, over de regeling van belangenconflicten en de wijze van vergoeding voor de uitvoering van de opdracht. Indien uitdrukkelijk overeengekomen met de cliënt, kunnen deze bijzondere voorwaarden bepalingen bevatten die afwijken van de algemene voorwaarden. Bijzondere voorwaarden kunnen door B.V. Advocaat Joris Van Cauter ook worden vastgelegd in een intern reglement. Dergelijk reglement wordt in voorkomend geval bij de overeenkomst van opdracht gevoegd en maakt daar integraal deel van uit.

1.4. Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en tevens te zijn uitgevoerd door B.V. Advocaat Joris Van Cauter, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

B.V. Advocaat Joris Van Cauter kiest naar eigen inzicht welke advocaat het dossier (of een bepaald aspect ervan) behandelt en opvolgt, tenzij de cliënt zich hier uitdrukkelijk tegen verzet.

1.5. De advocaten verbonden aan B.V. Advocaat Joris Van Cauter leveren hun diensten in naam en voor rekening van B.V. Advocaat Joris Van Cauter.

1.6. Niet alleen B.V. Advocaat Joris Van Cauter maar ook alle (rechts)personen die voor B.V. Advocaat Joris Van Cauter werkzaam zijn, aan B.V. Advocaat Joris Van Cauter verbonden zijn (als advocaat en/of-medewerker of als stagiair) en/of alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers (met inbegrip van hun erfgenamen en rechtsopvolgers), indien zij aansprakelijk worden gesteld nadat zij B.V. Advocaat Joris Van Cauter hebben verlaten.

1.7. Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. In geval één van de clausules van deze algemene voorwaarden enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan nietig zijn, maar worden B.V. Advocaat Joris Van Cauter en de cliënt geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepalingen of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoelingen van partijen.

1.8. B.V. Advocaat Joris Van Cauter behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzingen. In geval van wijziging brengt B.V. Advocaat Joris Van Cauter de gewijzigde tekst ter kennis van de cliënt. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien (14) dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de cliënt voor de toekomst.

1.9. De algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en het Engels opgesteld. In geval van betwisting omtrent de inhoud of de interpretatie van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst (die de enige authentieke is) steeds bindend.

 

Artikel 2. Voorwerp van de overeenkomst 

2.1. De dienstverlening van B.V. Advocaat Joris Van Cauter kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, bijstand bij een gerechtelijke/buitengerechtelijke/andere procedure en optreden als lasthebber.

Het precieze voorwerp van de dienstverlening kan bewezen worden met alle middelen van recht en kan blijken uit bv. correspondentie of de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen.

2.2. De verbintenissen van B.V. Advocaat Joris Van Cauter zijn steeds inspanningsverbintenissen.

  

 Artikel 3. Informatieverplichting en instructies van de cliënt

3.1. De cliënt verbindt zich ertoe tijdig alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening binnen een redelijke termijn.

De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en tijdigheid van de door of namens hem verstrekte informatie. B.V. Advocaat Joris Van Cauter is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste, onvolledige of laattijdige communicatie door de cliënt.

3.2. Indien B.V. Advocaat Joris Van Cauter in een dossier door meerdere cliënten gezamenlijk werd geraadpleegd en vervolgens de belangen van al deze cliënten behartigt, mag zij ervan uitgaan dat deze cliënten elkaar onderling vertegenwoordigen, in het bijzonder wat betreft de uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuring aan ontwerpteksten en het geven van goedkeuring voor bepaalde handelingen.

3.3. Indien de cliënt per e-mail correspondeert, geldt een instructie enkel als ontvangen indien B.V. Advocaat Joris Van Cauter uitdrukkelijke de instructie bevestigt.

  

Artikel 4. Beroep op derden

 4.1. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een derde-dienstverlener (vb. gerechtsdeurwaarder, notaris, psychiater, bedrijfsrevisor, arts, forensisch deskundige, andere deskundigen) ligt de keuze daarvan bij B.V. Advocaat Joris Van Cauter, tenzij de cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet.

Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (vb. neerleggen van procedureakten, verschijnen op een inleidingszitting, etc.) door een plaatselijke advocaat.

4.2. De inschakeling van derden gebeurt in naam en voor rekening van de cliënt, die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd. De vergoeding (honorarium, kosten, etc.) van deze derde-dienstverleners is integraal ten laste van de cliënt en wordt rechtstreeks geregeld tussen de cliënt en de derde-dienstverlener.

B.V. Advocaat Joris Van Cauter zal in principe geen vergoedingen voorschieten, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden die dienen gemotiveerd te worden. In dat geval zal het voorgeschoten bedrag doorgerekend worden aan de cliënt.

 

Artikel 5. Kosten en honorarium

5.1. De kosten en honoraria van B.V. Advocaat Joris Van Cauter worden periodiek aangerekend door middel van provisiefacturen.

Aan het einde van de dienstverlening wordt een eindfactuur opgesteld op basis van alle gemaakte kosten en geleverde prestaties waarvan de betaalde provisiefacturen worden afgetrokken.

5.2. B.V. Advocaat Joris Van Cauter behoudt zich het recht voor om haar werkzaamheden pas aan te vatten of verder te zetten na betaling van de provisiefactuur.

5.3. Het verschuldigde bedrag van de factuur wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) ereloon, (2) kantoorkosten, (3) specifieke kosten onderhevig aan BTW en (4) specifieke kosten vrij van BTW.

5.4. Tenzij anders overeengekomen, worden de geleverde prestaties (onder de post ereloon) aangerekend op basis van een uurtarief.

De basistarieven die door B.V. Advocaat Joris Van Cauter worden gehanteerd, zijn de volgende:

  • 160,- EUR tot 385,- EUR (exclusief 21% BTW);

Binnen de aangegeven grenzen wordt het uurtarief bepaald door B.V. Advocaat Joris Van Cauter in functie van de aard van de zaak, de omvang van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelend advocaat, het dringend karakter van de opdracht en de financiële draagkracht van de cliënt.

5.5. Indien de zaak met een gunstig resultaat wordt afgehandeld, heeft B.V. Advocaat Joris Van Cauter het recht om een ‘success fee’ in rekening te brengen.

5.6. Onverminderd de aanrekening van het honorarium, worden onder de post ‘kantoorkosten’ de kosten aangerekend die noodzakelijk zijn voor de werking van het kantoor (vb. telefoniekosten, internet, fotokopies, etc.). Deze kantoorkosten worden forfaitair aangerekend op basis van 15% van de aangerekende honoraria met een minimum van 150,- EUR.  Verplaatsingskosten worden afzonderlijk aangerekend.

5.7. Alle vermelde bedragen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw en nog te vermeerderen met het toepasselijke btw-percentage, dat actueel 21% bedraagt.

5.8. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de vijftien dagen na de dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

5.9. Tenzij anders overeengekomen, zijn eindfacturen betaalbaar binnen één (1) maand te rekenen vanaf verzending van de eindfactuur. Provisiefacturen dienen binnen de veertien (14) dagen betaald te worden.

Bij gebrek aan tijdige betaling heeft B.V. Advocaat Joris Van Cauter het recht om – zonder de cliënt daarvan voorafgaand in gebreke te moeten stellen – moratoire intresten aan een intrestvoet van 0,8% per maand op de openstaande hoofdsom (aan te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van de volledige betaling). In geval van aangetekende ingebrekestelling wordt het verschuldigde bedrag in hoofdsom vermeerderd met een forfaitaire bijkomende vergoeding van tien (10) procent van het verschuldigde bedrag (waarbij de maximale vermeerdering 5.000,00 euro bedraagt) ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte kosten. Dit alles geldt onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) voor het geval een gerechtelijke invordering noodzakelijk zou zijn.

Tevens heeft B.V. Advocaat Joris Van Cauter in geval van wanbetaling het recht om enerzijds de werkzaamheden te schorsen tot het ogenblik dat alle openstaande bedragen betaald zijn of anderzijds de overeenkomst met de cliënt met onmiddellijke ingang te ontbinden (en dit zonder rechterlijke tussenkomst). B.V. Advocaat Joris Van Cauter is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de schorsing van de werkzaamheden of de beëindiging van de overeenkomst.

5.10. Indien B.V. Advocaat Joris Van Cauter in een dossier door meerdere cliënten gezamenlijk werd geraadpleegd en vervolgens de belangen van al deze cliënten behartigt, zijn alle cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de facturen die betrekking hebben op dat dossier (met inbegrip van de aanhorigheden vermeld in artikel 5.9. en de invorderingskosten) en dit ongeacht aan welke individuele cliënt de factuur werd overgemaakt.

5.11. De plaats van betaling is op de zetel van B.V. Advocaat Joris Van Cauter.

 

Artikel 6. Derdengelden

6.1. B.V. Advocaat Joris Van Cauter stort alle bedragen die zij voor rekening van de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien die niet onmiddellijk mogelijk is, wordt de cliënt op de hoogte gebracht van de ontvangst van het bedrag en van de reden waarom het bedrag niet onmiddellijk kan worden doorgestort.

6.2. B.V. Advocaat Joris Van Cauter mag op de bedragen die zij ontvangt voor de cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is (ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn). De cliënt wordt hiervan schriftelijk (indien mogelijk) op de hoogte gebracht.

6.3. B.V. Advocaat Joris Van Cauter stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden zo snel als mogelijk door aan deze derden.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt dan wel op enige andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor B.V. Advocaat Joris Van Cauter aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met uitsluiting van het eigen risico dat de betrokken vennootschap in verband met die verzekering draagt. 

7.2. Voormelde uitdrukkelijke beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet enkel voor B.V. Advocaat Joris Van Cauter, maar ook voor haar aandeelhouder(s), bestuurders of zaakvoerders, vennoten of partners, advocaten, stagiairs en medewerkers met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van hun samenwerking met B.V. Advocaat Joris Van Cauter.

7.3. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt indien de cliënt niet binnen de negentig (90) dagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij hem of haar bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, B.V. Advocaat Joris Van Cauter schriftelijk en uitdrukkelijk in gebreke stelt.

7.4. In elk geval vervalt iedere aanspraak op schadevergoeding welke niet binnen één (1) jaar en negentig (90) dagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, bij de bevoegde instantie aanhangig werd gemaakt.

7.5. Elke aan B.V. Advocaat Joris Van Cauter gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om een beroep te doen op diensten van derden en andere deskundigen en hun contractuele voorwaarden te aanvaarden alsook eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen voor deze derden of andere deskundigen namens de cliënt uitdrukkelijk of stilzwijgend te aanvaarden. B.V. Advocaat Joris Van Cauter is nooit aansprakelijk voor de handelingen, fouten of onzorgvuldigheden van deze derden of andere deskundigen, ongeacht of de geraadpleegde derde of deskundige zijn kosten of erelonen aan B.V. Advocaat Joris Van Cauter dan wel aan de cliënt aanrekent.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Het is de cliënt niet toegestaan om de door B.V. Advocaat Joris Van Cauter gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, conclusies en andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, te delen met derden, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan B.V. Advocaat Joris Van Cauter toegekende opdracht.

 

Artikel 9. Duur en beëindiging

9.1. Huidige overeenkomst blijft, als raamovereenkomst, van kracht tot deze door de cliënt of door B.V. Advocaat Joris Van Cauter wordt beëindigd en zal, in die periode, van toepassing zijn op elke vorm van samenwerking tussen de cliënt en B.V. Advocaat Joris Van Cauter.

9.2. Zowel de cliënt als B.V. Advocaat Joris Van Cauter hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

9.3. In geval van wanbetaling heeft B.V. Advocaat Joris Van Cauter het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

9.4. De cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. B.V. Advocaat Joris Van Cauter maakt een eindfactuur op en bezorgt deze aan de cliënt.

  

Artikel 10. Archivering

B.V. Advocaat Joris Van Cauter archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf (5) jaar. Originele documenten kunnen aan de cliënt worden teruggegeven en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. In geval van opvolging door een andere advocaat wordt het dossier ter beschikking gesteld van deze advocaat. Na voormelde periode van vijf (5) jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

 

Artikel 11. Identificatieplicht en andere verplichtingen inzake witwassen

11.1. De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contacten (BS 6 oktober 2017) is van toepassing op de advocatuur en beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. Advocaten dienen in het kader van het preventieve luik een aantal verplichtingen te vervullen.

11.2. B.V. Advocaat Joris Van Cauter is wettelijk verplicht om de identiteit van de cliënt te controleren. De cliënt zal op eerste verzoek alle gevraagde identiteitsgegevens aan de hand van officiële documenten bezorgen, in voorkomend geval ook van zijn mandatarissen.

11.3. B.V. Advocaat Joris Van Cauter is ertoe gehouden bepaalde transacties te melden bij de bevoegde stafhouder, die de informatie vervolgens ongefilterd doorgeeft aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

11.4. Het is B.V. Advocaat Joris Van Cauter en de stafhouder verboden om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

 

Artikel 12. Verwerking van persoonsgegevens

B.V. Advocaat Joris Van Cauter draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor alle informatie in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht op de website: https://vancauteradvocaten.be/nl/cookie-beleid.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op de rechtsverhouding tussen B.V. Advocaat Joris Van Cauter en haar opdrachtgevers, klanten en leveranciers (zowel Belgisch als niet Belgisch) is het Belgische recht van toepassing. Voor zover gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de algemene voorwaarden.

13.2. Elke betwisting moet eerst worden voorgelegd aan de bevoegde Stafhouder. Indien aldus geen oplossing kan worden bereikt, kan de meest gerede partij het geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

 

Wij gebruiken cookies

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de cookies. Voor meer informatie, zie ons privacy- en cookiesbeleid