Privacy- en cookiebeleid

Op 24 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze verordening legt de regels vast betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens.

Hieronder vindt u alle informatie omtrent uw gegevens die zullen worden verwerkt, de rechten die u put uit de AVG in verband met deze gegevensverwerking en de mogelijke bezwaarprocedures. 

Mocht u meer informatie wensen, aarzel dan niet om ons te contacteren: info@vancauteradvocaten.be.

 

1. Wie zijn we?

Van Cauter Advocaten, gevestigd te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 175, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Van Cauter Advocaten bestaat uit:

Mr. Joris Van Cauter (werkend onder de BVBA Advocaat Joris Van Cauter)

Mr. Karel De Meester

Mr. Julie Verbeek

Mr. Catherine Gysels

Mr. Charlotte Kerckhofs

Mr. Julie Lenaerts

Mr. Arend Pelgrims

 

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Hieronder bezorgen wij u een overzicht van de (algemene) persoonsgegevens die door ons (kunnen) worden verwerkt:

- voor- en achternaam - locatiegegevens
- geslacht - financiële gegevens
- geboortedatum - familiale gegevens
- geboorteplaats - gegevens over uw (professionele) activiteiten
- adresgegevens - bankrekeningnummer
- kopie identiteitskaart / vreemdelingenkaart - BTW- en ondernemingsnummer
- telefoon- en/of gsmnummer - adres maatschappelijke zetel
- e-mailadres - statuten / notariële akten
- IP-adres - identiteit wettelijk vertegenwoordiger
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (schriftelijk, mondeling, in correspondentie of telefonisch) - alle informatie noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst / de dienstverlening 

 

Naast de bovenstaande gegevens kunnen ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
 • strafdossier;
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

3. Met welk doek verzamelen wij uw gegevens en op welke grond?

In het merendeel van de gevallen worden uw persoonsgegevens verwerkt omwille van de uitvoering van de overeenkomst die tussen Van Cauter Advocaten en uzelf werd gesloten, omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook worden verwerkt op basis van volgende gronden:

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de advocaat rust (vb. gegevens noodzakelijk voor de belastingaangifte);
 • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan de advocaat is opgedragen;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de advocaat of van derden;
 • de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren.


4. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Van Cauter Advocaten is in elk geval verplicht uw dossier (strafdossier, procedurestukken en overtuigingsstukken, geschreven verslagen, etc.) te bewaren tot 5 jaar na de afsluiting van onze taak als advocaat (artikel 2276bis Burgerlijk Wetboek).

De overige persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

5. Aan welke derden kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven?

Van Cauter Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de afgesloten overeenkomst.

In het kader van onze dienstverlening en de uitvoering van de overeenkomst die met de cliënt werd gesloten, dienen wij regelmatig samen te werken met derden zoals gerechtsdeurwaarders, gerechtelijk experten, etc. Om deze samenwerking mogelijk te maken dienen vaak persoonsgegevens te worden doorgegeven.

Derden aan wie wij mogelijks uw persoonsgegevens doorgeven zijn (deze lijst is niet limitatief):

 • gerechtsdeurwaarder;
 • notaris;
 • advocaat;
 • deskundige (vb. psycholoog, psychiater, misdrijfanalyst, wapendeskundige, etc.);
 • fiscale administratie;
 • boekhouder;
 • sociaal secretariaat;
 • verzekeraar;
 • software (vb. Kleos)

 

6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Van Cauter Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe werden fysieke, organisatorische en technische maatregelen genomen.

Van Cauter Advocaten is onderworpen aan het beroepsgeheim waardoor u er van kan uitgaan dat uw persoonsgegevens en de door u verstrekte informatie steeds met de grootste discretie en voorzichtigheid worden verwerkt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via info@vancauteradvocaten.be.

 

7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de bewaring van uw persoonsgegevens?

Als betrokkene hebt u volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens en kopiename ervan;
 • recht op aanpassing of rechtzetting van uw persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • recht op intrekken van uw eventuele toestemming tot gegevensverwerking;
 • recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid (hetgeen inhoudt dat u kunt verzoeken uw persoonsgegevens naar een derde door te sturen).


Indien u één van de hogergenoemde rechten wenst uit te oefenen, dient u hiertoe een verzoek te richten aan info@vancauteradvocaten.be met als onderwerp ‘GDPR’. Gelieve – ter bescherming van uw privacy – bij dit verzoek te verzekeren dat wij u met zekerheid kunnen identificeren (vb. door het bijvoegen van een kopie van uw identiteitskaart). Alleen op deze manier kunnen wij verzekeren dat het verzoek wel degelijk door u werd gedaan en niet door een onbevoegde derde.

Uw verzoek zal binnen een termijn van maximum dertig dagen worden behandeld en wij brengen u binnen dezelfde termijn op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek werd verleend.

In sommige gevallen zullen wij evenwel niet verplicht zijn om gevolg te geven aan uw verzoek omwille van wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Voor de gemaakte administratieve kosten kan er evenwel een vergoeding worden aangerekend in het geval uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

Ten slotte hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be 

Wij gebruiken cookies

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de cookies. Voor meer informatie, zie ons privacy- en cookiesbeleid